Dansk LandbrugsMiljø

Landzonetilladelse

Nyt byggeri på landejendomme uden dyrehold.

Hvis der skal laves nyt byggeri på en landejendom uden dyrehold, skal der som udgangspunkt søges landzonetilladelse efter planloven.


Hvis det nye byggeri sker på en landejendom med dyrehold, skal det i stedet anmeldes eller godkendes efter husdyrloven.


Lanzonetiladelser står sjældent alene

For at gøre tingene ekstra festlige, vil det næsten altid være nødvendigt at supplere sin ansøgning om landzonetilldelse med en byggeansøgning, en byggeanmeldelse, en ansøgning om udledningstilladelse, en brandteknisk godkendelse, en dispensationsansøgning eller andet godt fra myndighedskassen. 


Jeg kan hjælpe med at afklare, hvilke tilladelser, der skal indhentes til dit projekt, og i de fleste tilfælde kan jeg også klare selve ansøgningen for dig. Skal der komplicerede byggetilladelser og brandtekniske vurderinger til, kan jeg henvise til specialister indenfor lige netop dét.

Ingen regel uden undtagelse


Som med alle andre regler, er der undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Herunder nævnes et par eksempler, men det er altid en god idé at kontakte din kommune eller miljørådgiver for at få vurderet, om dit projekt er undtaget fra kravet eller ej:


  • Hvis den ansøgte amerikanersilo er "erhvervsmæssig nødvendig" for bedriften, kræves der ikke landzonetilladelse. Det er kommunen, der afgør, om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt eller ej.
  • Hvis du har mere end 30 ha jord, må du bygge en medarbejderbolig på din ejendom, uden at det kræver landzonetilladelse. 


Hvad udløser krav om landzonetilladelse?


I Planlovens § 35 står:


"I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer"


Omformuleret til konkrete eksempler:


  • Du har købt en ny ejendom og vil gerne vidersælge stuehuset, mens du selv beholder jorden.
  • Du vil gerne bygge en ny amerikanersilo på din planteavlsejendom
  • Du vil gerne lave gårdbutik i den gamle bindestald
  • Du vil gerne bygge en ny gyllebeholder på en ubebygget matrikel


 


Hos Dansk LandbrugsMiljø har vi erfaring med Planloven og landzonetilladelser.

Vi kan hjælpe med at vurdere, om dit projekt kræver landzonetilladelse, og hvilke andre tilladelser og godkendelser, der skal søges

unsplash